Categories
Uncategorized

Parshas Eikev

Erev Shabbos – 21st of Av

7:00 PM – Mincha

7:54 PM – Hadlokas Neiros

8:12 PM – Shkiyah

Shabbos Day – 22nd of Av

9:00 AM – Brochos

9:10 AM – Hodu

9:26 AM – Last Zman Shema

6:30 PM – Mincha

8:11 PM – Shkiyah

8:59 PM – Maariv

Sunday

9:00 AM – Shachris

8:00 PM – Mincha / Maariv

Monday – Thursday

8:30 AM – Shachris

8:00 PM – Mincha / Maariv

9:00 PM – Chumish Shiur with the Rebbe (Wednesday night)

Friday

8:30 AM – Shachris