Categories
Uncategorized

Parshas Vayeilech

Shabbos Shuva

Erev Shabbos – 5th of Tishrei

6:21 PM – Hadlokas Neiros

6:31 PM – Mincha

6:39 PM – Shkiyah

Shabbos Day – 6th of Tishrei

9:00 AM – Brochos

9:10 AM – Hodu

9:48 AM – Last Zman Shema

Shabbos Shuva Drasha before Mussaf

6:11 PM – Mincha

6:37 PM – Shkiyah

7:37 PM – Maariv