Categories
Uncategorized

Parshas Vayishlach

Erev Shabbos – 18th of Kislev

4:11 PM – Hadlokas Neiros

4:21 PM – Mincha

4:29 PM – Shkiyah

Shabbos Day – 19th of Kislev

9:00 AM – Brochos

9:10 AM – Hodu

9:23 AM – Last Zman Shema

4:06 PM – Mincha

4:29 PM – Shkiyah

5:29 PM – Maariv

6:30 PM – Avos U Bonim – Sponsored this week by Mr. and Mrs. Dovi Weiser L’Iluy Nishmas Reb Yitzchok ben Reb Dovid Halevi who’s yahrtzeit is on Monday (Chof Alef Kislev)

 

Sunday

9:00 AM – Shachris

4:15 PM – Mincha / Maariv

 

Monday – Thursday  

8:30 AM – Shachris

4:15 PM – Mincha / Maariv

9:00 PM – Chumish Shiur (Thursday)

 

Friday

8:30 AM – Shachris